⚠️اخطار⚠️ مراقب محصولات تاریخ گذشته، ارزانتر و قدیمیِ سوء استفاده کنندگان باشید...محصولات اصل را از نمایندگی ما تهیه فرمائید... پاسخگوییِ تماس جهت سوالاتِ سفارش گیری، فقط از ساعت ٩ الی ٢٠:٣٠ می باشد.
قرص کود بیز 120 عددی
قرص کود بیز 120 عددی
قرص کود بیز 120 عددی
قرص کود بیز 120 عددی
قرص کود بیز 120 عددی
قرص کود بیز 120 عددی
موجود در انبار فروشگاه آنلاین راز سلامتی
  • ارسال توسط فروشگاه آنلاین راز سلامتی
  • توضیحات
  • نظرات

قرص کود ارگانیک:
قرص کود دکتر بیز حاصل تولید دانش بنیان شرکت بازاریابان ایرانیان زمین با همکاری 
دانشگاه آزاد گیالن و شرکت سبوسیب سالمت میباشد و سازمانها و مراجعی مانند پارک 
علم و فناوری گیالن، جهاد کشاورزی کشور، مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، سازمان 
حفاظت محیط زیست و سازمان دام پزشکی کشور همگی آن را تایید کردهاند. این محصول 
تنها کود ارگانیک به صورت فشرده موجود در کشور میباشد. بدیهی است رویکرد حذف 
کودهای شیمیایی، کشور را از آسیبهای زیست محیطی در امان نگه خواهد داشت. لذا فرهنگ سازی استفاده از این اختراع و تولید 
دانش بنیان به نوعی تضمین سالمت منابع زیستی برای آیندگان میباشد.
شرکت سبوسیب گیالن از کود مرغ مادر که کود بسیار خوبی است، پوست درختان جنگلی و بقایای جانوری، بعد از فرآوری )از جمله 
پخت در دمای 400 درجه که انواع قارچ، انگل، تخم علف هرز و باکتری و... را از بین میبرد و اضافه کردن یک سری امالح دیگر 
مانند NPK و تمام عناصر میکرو و ماکرو و هیومیک اسید( قرصهای کوچک آماده مصرف، تولید کرده است که گاهی اوقات
کشاورزها به دلیل ابعاد کوچک، به آن اعتماد نمیکنند. هر یک واحد این محصول معادل 100واحد کود حیوانی است. نکته حائز 
اهمیت این کود نسبت به سایر محصوالت کودی و حتی کودهای ارگانیک، ناپایدار شدن پوسته مولکولی با تکنولوژی اولترا فیوژن 
میباشد که حل شدن و جذب شدن سریع و کامل را به دنبال دارد.
مزایا:
-کود کاملی است و انواع عناصر مورد نیاز گیاه را در خود دارد. ازت، فسفر، پتاسیم، ریزمغزیها، کمی آهن و ... )جدول آنالیز قرص 
کود در ادامه آورده شده است(. در نتیجه رشد رویشی )رشد گیاه( و رشد زایشی )افزایش گل و میوه( و سبزینگی درخت و گیاه را 
به خوبی افزایش میدهد.
- برای بستر زمین بسیار مناسب است. 
- استفاده همزمان از کودهای حاوی NPK دیگر اکثر مواقع نیاز نیست.
- مقاومت گیاه را نسبت به تنشها بسیار باال میبرد در نتیجه نیاز به سموم و آفتکشها ندارد. )قیمت 1کیلوگرم کود یک پنجم 
1لیتر سم میباشد( ) منظور از تنشها، تنش آفات، دما و آب میباشد.(
- همانطور که میدانید مهمترین قسمت گیاه ریشه میباشد و قرص کود عالوه بر افزایش ریشهزایی، بستر مناسبی را نیز برای 
ریشهزایی در خاک فراهم میکند. 
-PH 7 دارد که موجب جذب کامل و حداکثری مواد میشود. ) بهترین حالت PH=6-7 میباشد(
- کودروی آرامی دارد و به آرامی از سطح خاک کنار ریشه پایین میرود و زمان زیادی در مواجهه با ریشه میباشد. 
- به دلیل فسفر باال در افزایش باردهی بسیار مؤثر میباشد. 
- همچنین در رشد سریع محصوالت و میوه به دلیل داشتن پتاسیم و کلسیم بسیار عملکرد خوبی دارد.
- به دلیل داشتن کربن آلی کشاورز را از خرید جداگانه آن بی نیاز میکند.
- هیومیک اسید موجود در کود، شوری و سفتی خاک را گرفته و بستر ریشهزایی و جذب عناصر کودی را بهبود میبخشد.
- به دلیل اینکه فرآوری شده میباشد مانند کودهای حیوانی ازت خاک را در فرآیند پوسیده شدن از بین نمیبرد.
نکته: سه موضوع در کشاورزی مهم است که هر مورد نیاز به کود خاص خود دارد: 1( حجم باردهی 2( کیفیت محصول 3( طعم 
محصول
- قرص کود شرکت بیز همزمان هر سه گزینه را پوشش میدهد.
- آبیاری کمی نیاز دارد اکثر زمینهایی که به دلیل مشکل آبیاری از بین رفته اند با این قرص کود قابل احیا میباشند.

- تأثیرکوددهی بین 7 تا10 روز، روی محصول دیده میشود. وقتی آخرین مرحله قرص کود استفاده میشود. بعد از برداشت محصول 
و قبل از کاشت مجدد نیاز به کوددهی و احیای مجدد زمین نیست چون زمین هنوز عناصر به دست آورده از قرص کود را در خود 
دارد.
- با توجه به این که این کود به آهستگی تمام مواد مغذی 
را به گیاه میرساند، مناسب برای گیاهان آپارتمانی و
گیاهان با برگ زینتی و گیاهان گلدار و کاکتوسها نیز 
میباشد. انواع گیاهان بسته به نیاز خود عناصری را که 
برای رشد الزم دارد از این نوع کودها برداشت میکند و 
عناصر استفاده نشده به غنی شدن خاک کمک میکند.
به طور مثال گیاهان با برگهای زینتی نیازمند نیتروژن 
بیشتری هستند ولی در حالی که گیاهان گلدار به فسفر 
و پتاسیم بیشتری نیازمند هستند.
روشهای استفاده:
بسته به نوع کشت:
- محلول در آب - چال کود - پای آب
در گلخانهها بیشتر به صورت چال کود و محلول در آب که روش محلول در آب ارجعیت داشته، مقرون به صرفهتر بوده و اثر بخشی 
بیشتری دارد. استفاده این کود در گلخانه طعم و کیفیت را افزایش داده و استفاده از سموم را کاهش میدهد.
آنالیز ضمانت شده قرص کود:
نیتروژن کل: %3
فسفر قابل استفاده: %0.2
پتاسیم کل: %3
هیومیک اسید: %12
ماده آلی و کربن آلی: %46
12.7% :رطوبت
اسیدیته: 7
هدایت الکتریکی: 8
نتیجه استفاده از قرص کود: 
 بینیازی از خواباندن زمین برای برطرف شدن نیازهای زمین و آماده شدن مجدد
 کاهش استفاده بیرویه از آفتکشها
 کاهش آب مصرفی
 عدم وجود علف هرز، انگل، قارچ و باکتری ناشی از کود دامی 
 پرداخت هزینه کمتر از کودهای شیمیایی و دامی
 عدم پرداخت هزینههای گزاف کارگری و حمل و نقل
 عدم صرف هزینه برای از بین بردن شوری خاک ناشی از کودهای شیمیایی
 عدم صرف هزینه برای از بین بردن سفتی خاک
 دارای تمامی عناصر الزم برای رشد گیاه
 افزایش قدرت ریشهزایی و گلدهی
 افزایش تحمل گیاه در برابر تنش دمایی و آبی و آفات
 قرص کود حاوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و همچنین عناصـر ریزمغذی بوده که توسط رطوبت خاک تجزیه شده و به آرامی جذب 
گیاه میشود.
کود کامل گرانوله فرآوری شده:
کود کامل گرانوله فرآوری شده با افزایش ماده آلی

میزان و نحوه مصرف برای گیاهان زینتی :

در فصول بهار و تابستان به ازای هر گلدان متوسط (با قطر 15 تا 20 سانت) ۵ تا ۷ عدد قرص برای یک دوره ۲۰ روزه توصیه می شود.

در فصل پاییز و زمستان %۵۰ مقدار کود دهی را کاهش دهید. قرص کود ها را در اطراف ریشه گیاه در عمق ۵ تا ۱۰ سانتی متری خاک بکارید تا گیاه به راحتی مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق ریشه جذب کند.

جهت استفاده از قرص کود برای سایر گیاهان:

چمن میزان مصرف : 12 عدد قرص در چهار لیتر آب (زمان مصرف بعد از هر بار چیدن)

درختان میوه میزان مصرف : 12 عدد قرص در چهار لیتر آب (زمان مصرف قبل از زمان گلدهی و تکرار هر یک ماه یک بار تا قبل از برداشت)

سبزیجات میزان مصرف : 12 عدد قرص در چهار لیتر آب (زمان مصرف بعد از رویش گیاه و تکرار هر 15 روز یکبار)

توت فرنگی میزان مصرف : 12 عدد قرص در چهار لیتر آب (زمان مصرف 2 تا 3 بار بعد از زمان گلدهی به فاصله حدود 15 تا 20 روز)

شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
افزودن نظر جدید
برگشت به بالا
×
گفتگوی آنلاین در واتساپ
برای شروع گفتگو کلیک کنید.